Language: ,

เว็บภาค 3330

บทความลงสารผู้ว่าการภาค

โดย อน.วีระ หริจันทนะวงศ์

...

ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคจากประธานโรทาแรคท์ภาค ถึง ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค

ประธานโรทาแรคท์ภาค

       1. มีหน้าที่บริหารจัดการโปรแกรมโรทาแรคท์ โดยช่วยสโมสรโรตารี อุปถัมภ์ -สโมสรโรทาแรคท์ ทั้งนี้ในแต่ละปีโรตารี ประธานโรทาแรคท์ภาคจะได้รับเอกสารต่างๆ จากโรตารีสากล เพื่อช่วยทำให้โปรแกรมโรทาแรคท์ในพื้นที่มีความเข้มแข็ง

       2. มีหน้าที่ช่วยโรตารีสากลในการเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับสโมสร -    โรทาแรคท์ โดยการปรับรายชื่อสโมสรโรทาแรคท์ของภาค กับโรตารีสากลให้ตรงกัน

       3. มีหน้าที่ติดตามกับนายกสโมสรโรทาแรคท์ในภาค เพื่อขอรายละเอียด     การติดต่อและข้อมูลสมาชิกภาพที่เป็นปัจจุบันทุกๆ 6 เดือน

ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค

       ผู้แทนโรทาแรคท์ภาคควรได้รับเลือกจากผู้ที่เป็นสมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์ในภาค เพื่อ

       1. ทำหน้าที่เป็นประธานร่วมในคณะกรรมการโรทาแรคท์ของภาค

       2. เป็นผู้แทนของโปรแกรมโรทาแรคท์ในภาค ซึ่งจะทำงานภายใต้การดูแลของผู้ว่าการภาค เพื่อปรับปรุง    การสื่อสารระหว่างสโมสรโรทาแรคท์ และช่วยให้พวกเขาสามารถประสานงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ           กับสโมสรอื่น และกับสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ จากการลงคะแนนโหวตเลือกผู้แทนโรทาแรคท์ภาคในการประชุมอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ ปีบริหาร 2559-2560 พื้นที่ 16-30 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559         ที่ จ.เพชรบุรี และพื้นที่ 1-15 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่ จ.ตรัง จึงขอแนะนำผู้แทนโรทาแรคท์ภาค           ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค โรตารีสากล ภาค 3330 พื้นที 1-15

...

       โรทาแรคเทอร์ นพคุณ นภกุลกิติบดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีหาดใหญ่ menoppakoon@hotmail.com

       “กระผมมีความรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนของ    โรทาแรคเทอร์พื้นที่ 1-15 ทุกท่าน ในการจัดการประชุมครั้งนี้ กระผมจะนำตำแหน่งที่ได้รับมาเป็นสื่อกลางในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และติดตามข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกแต่ละสโมสร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน นำไปสู่การคิดโครงการใหม่ๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการสร้างจิตสาธารณะต่อไป”ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค โรตารีสากล ภาค 3330 พื้นที 16-30

...

       โรทาแรคเทอร์ จิตนภาวดี สอนคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ        สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต วิทยาเขตเพชรบุรี จากสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต วิทยาเขตเพชรบุรี          อุปถัมป์โดยสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน naphawadee-kwan@outlook.co.th

        “ มีความรู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนโรทาแรคท์ภาค          พื้นที่ 16-30 ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ดิฉันจะนำตำแหน่งดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการทำประโยชน์แก่สังคมเเละเป็นตัวแทนในการติดต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกของแต่ละสโมสร”ข่าวประชาสัมพันธ์